Богослужебные чтения 10 ноября 2021 года

Содержание:

Утр. — Ин., 35 зач. (от полу́), X, 1-9 . Лит. — Кол., 251 зач., I, 18-23. Лк., 56 зач., XI, 9-13. Свт.: Евр., 318 зач., VII, 26 — VIII, 2. Ин., 36 зач., X, 9-16.

Евангелие от Иоанна, зачало 35Б

Рече́ Госпо́дь ко прише́дшым к Нему́ иуде́ем: ами́нь, ами́нь глаго́лю вам, не входя́й две́рьми во двор о́вчий, но прела́зя и́нуде, той тать есть и разбо́йник. А входя́й две́рьми па́стырь есть овца́м. Сему́ две́рник отверза́ет, и о́вцы глас его́ слы́шат, и своя́ о́вцы глаша́ет по и́мени, и изго́нит их. И егда́ своя́ о́вцы иждене́т, пред ни́ми хо́дит, и о́вцы по нем и́дут, я́ко ве́дят глас его́. По чужде́м же не и́дут, но бежа́т от него́, я́ко не зна́ют чужда́го гла́са. Сию́ при́тчу рече́ им Иису́с, они́ же не разуме́ша, что бя́ше, я́же глаго́лаше им. Рече́ же па́ки им Иису́с: ами́нь, ами́нь глаго́лю вам, я́ко Аз есмь дверь овца́м. Вси, ели́ко их прии́де пре́жде Мене́, та́тие суть и разбо́йницы, но не послу́шаша их о́вцы. Аз есмь дверь, Мно́ю а́ще кто вни́дет, спасе́тся, и вни́дет и изы́дет, и па́жить обря́щет.

Послание к колоссаем,
зачало 251

Бра́тие, Христо́с есть глава́ те́лу Це́ркве, И́же есть нача́ток, перворожде́н из ме́ртвых, я́ко да бу́дет во всех Той пе́рвенствуя. Я́ко в Нем благоизво́ли всему́ исполне́нию всели́тися, и Тем примири́ти вся́ческая к Себе́, умиротвори́в Кро́вию креста́ Его́, чрез Него́, а́ще земна́я, а́ще ли небе́сная. И вас, иногда́ су́щих очужде́нных и враго́в помышле́ньми в де́лех лука́вых, ны́не же примири́ в те́ле Пло́ти Его́ сме́ртию Его́, предста́вити вас свя́ты и непоро́чны и непови́нны пред Собо́ю, а́ще у́бо пребыва́ете в ве́ре основа́ни и тве́рди, и неподви́жими от упова́ния благовествова́ния, е́же слы́шасте, пропове́данное всей тва́ри поднебе́сней, ему́же бых аз Па́вел служи́тель.

Евангелие от Луки, зачало 56

Рече́ Госпо́дь Свои́м ученико́м: проси́те, и да́стся вам, ищи́те, и обря́щете, толцы́те, и отве́рзется вам. Всяк бо прося́й прие́млет, и ищя́й обрета́ет, и толку́щему отве́рзется. Кото́раго же вас отца́ воспро́сит сын хле́ба, еда́ ка́мень пода́ст ему́? Или́ ры́бы, еда́ в ры́бы ме́сто змию́ пода́ст ему́? Или́ а́ще про́сит яица́, еда́ пода́ст ему́ скорпи́ю? А́ще у́бо вы зли су́ще, уме́ете дая́ния бла́га дая́ти ча́дом ва́шым, ко́льми па́че Оте́ц, и́же с небесе́, даст Ду́х Свят прося́щим у Него́.

Послание ко евреем,
зачало 318А

Бра́тие, тако́в нам подоба́ше Архиере́й, преподо́бен, незло́бив, безскве́рнен, отлуче́н от гре́шник и вы́шше Небе́с быв. И́же не и́мать по вся дни ну́жды, я́коже первосвяще́нницы, пре́жде о свои́х гресе́х же́ртвы приноси́ти, пото́м же о людски́х: сие́ бо сотвори́ еди́ною, Себе́ прине́с. Зако́н бо челове́ки поставля́ет первосвяще́нники, иму́щыя не́мощь, сло́во же кля́твенное, е́же по зако́не, Сы́на во ве́ки соверше́нна. Глава́ же о глаго́лемых, такова́ и́мамы Первосвяще́нника, и́же се́де одесну́ю Престо́ла Вели́чествия на Небесе́х, святы́м служи́тель и ски́нии и́стинней, ю́же водрузи́ Госпо́дь, а не челове́к.

Евангелие от Иоанна, зачало 36

Рече́ Госпо́дь ко прише́дшым к Нему́ иуде́ем: Аз есмь дверь, Мно́ю а́ще кто вни́дет, спасе́тся, и вни́дет, и изы́дет, и па́жить обря́щет. Тать не прихо́дит, ра́зве да укра́дет, и убие́т, и погуби́т, Аз приидо́х, да живо́т и́мут и ли́шше и́мут. Аз есмь па́стырь до́брый, па́стырь до́брый ду́шу свою́ полага́ет за о́вцы. А нае́мник, и́же несть па́стырь, ему́же не суть о́вцы своя́, ви́дит во́лка гряду́ща и оставля́ет о́вцы, и бе́гает, и волк расхи́тит их, и распу́дит о́вцы. А нае́мник бежи́т, я́ко нае́мник есть и неради́т о овца́х. Аз есмь па́стырь до́брый, и зна́ю Моя́, и зна́ют Мя Моя́. Я́коже зна́ет Мя Оте́ц, и Аз зна́ю Отца́, и ду́шу Мою́ полага́ю за о́вцы. И и́ны о́вцы и́мам, я́же не суть от двора́ сего́, и ты́я Ми подоба́ет привести́, и глас Мой услы́шат, и бу́дет еди́но ста́до, и еди́н Па́стырь.

Паримии на пренесение мощей благовернаго великаго князя Александра Невскаго

1. Проро́чества Иса́иина чте́ние.

Весели́ся, Иерусали́ме, и торжеству́йте в нем, вси лю́бящии его́, ра́дуйтеся вку́пе, ра́дуйтеся вси, ели́цы пла́касте по нем, да сса́вше, насытите́ся от сосе́ц утеше́ния его́, да сса́вше, насытите́ся от вхо́да сла́вы его́. Я́ко се глаго́лет Госпо́дь: се Аз совращу́ в ня, я́ко реку́ ми́ра, и я́ко пото́к, потопля́ющ сла́ву язы́ков. Де́ти их на ра́му воздви́гнутся и на коле́ну уте́шатся; я́коже кого́ ма́ти его́ утеша́ет, та́коже и Аз уте́шу вы, и во Иерусали́ме утешите́ся, и у́зрите, и возра́дуется се́рдце ва́ше. И ко́сти ва́ша, я́ко трава́, прозя́бнут, и позна́ется рука́ Госпо́дня чту́щим И́, и воспрети́т непокаря́ющимся. Та́ко глаго́лет Госпо́дь, избавле́й тя, Бог Изра́илев.

Ис 66:10–14; 60:16

2. Проро́чества Иса́иина чте́ние.

Да возра́дуется душа́ моя́ о Го́споде, облече́ бо мя в ри́зу спасе́ния и оде́ждею весе́лия оде́я мя: я́ко жениху́, возложи́ мне вене́ц, и я́ко неве́сту, украси́ мя красото́ю. И я́ко земля́, растя́щая цвет свой, и я́ко вертогра́д се́мена своя́ прозяба́ет, та́ко возсия́ет Госпо́дь пра́вду и ра́дость пред все́ми язы́ки. Сио́на ра́ди не умо́лкну и Иерусали́ма ра́ди не попущу́, до́ндеже у́бо изы́дет, я́ко свет, пра́вда моя́, спасе́ние же мое́, я́ко свеща́, разжже́тся. И у́зрят язы́цы пра́вду твою́, и вси ца́рие зе́мстии сла́ву твою́, и нареку́тся и́менем твои́м но́вым, е́же Госпо́дь имену́ет е́. И бу́деши вене́ц добро́ты в руце́ Госпо́дни и диади́ма ца́рствия в руце́ Бо́га твоего́. И ктому́ не нарече́шися оста́влен, и земля́ твоя́ ктому́ не нарече́тся пуста́. Тебе́ бо нарече́тся во́ля моя́, и земля́ твоя́ вселе́нная, я́ко благоволи́т Госпо́дь в тебе́, и земля́ твоя́ насели́тся. И я́ко живы́й ю́ноша с де́вою, та́ко поживу́т сы́нове твои́ с тобо́ю. И бу́дет, и́мже о́бразом возвесели́тся жени́х о неве́сте, та́ко возвесели́тся Госпо́дь о тебе́.

Ис 61:10–11; 62:1–5

3. Проро́чества Иса́иина чте́ние.

Свети́ся, свети́ся, Иерусали́ме, прии́де бо твой свет и сла́ва Госпо́дня на тебе́ возсия́. Я́ко се тьма покры́ет зе́млю и мрак на язы́ки, на тебе́ бо яви́тся Госпо́дь, и сла́ва Его́ на тебе́ у́зрится. И по́йдут ца́рие све́том твои́м, и язы́цы све́тлостию восто́ка твоего́. Возведи́ о́крест о́чи твои́ и виждь со́бранная ча́да твоя́. Прии́дут вси сы́нове твои́ издале́ча, и дще́ри твои́ на ра́мех во́змутся. Тогда́ у́зриши, и возра́дуешися, и убои́шися, и ужа́снешися се́рдцем, егда́ преложи́т на тя бога́тство мо́ря, и язы́к, и люде́й. И прии́дут ти стада́ велблу́д, и покры́ют тя велблу́ды мадиа́мстии и гефа́рстии, вси от Савы́ прии́дут, нося́ще тебе́ зла́то и лива́н, принесу́т тебе́ и ка́мень че́стен, и спасе́ние от Го́спода благовестя́т. И вся о́вцы кида́рския соберу́тся тебе́, и овни́ навео́фстии прии́дут тебе́, и вознесу́тся прия́тная на же́ртвенник Мой, и дом моли́твы Моея́ просла́вится. Ки́и суть, и́же я́ко о́блацы лета́ют, и я́ко го́лубие со птенцы́ свои́ми? Со Мно́ю есть Сио́н, Мене́ о́строви ожида́ша и корабли́ фарси́йстии в пе́рвых, е́же привести́ ча́да твоя́ издале́ча, и сребро́, и зла́то их с ни́ми, за и́мя Госпо́дне свято́е и за е́же Свято́му Изра́илеву сла́вну бы́ти. И сози́ждут сы́нове иноро́днии сте́ны твоя́, и ца́рие их предста́нут тебе́, за гнев бо Мой порази́х тя и за ми́лость Мою́ возлюби́х тя. И отве́рзутся врата́ твоя́, Иерусали́ме, вы́ну день и нощь, и не затворя́тся, е́же ввести́ к тебе́ си́лу язы́ков и цари́ их ведо́мыя. Язы́цы бо и ца́рие, и́же тебе́ не порабо́тают, поги́бнут, и язы́цы запусте́нием запусте́ют. И сла́ва Лива́нова к тебе́ прии́дет в кипари́се, и пе́вке, и ке́дре вку́пе, просла́вити ме́сто свято́е Мое́, и ме́сто ног Мои́х просла́влю. И по́йдут к тебе́ боя́щеся, сы́нове смири́вших тя и прогне́вавших тя, и покло́нятся следа́м ног твои́х вси, прогне́вавшии тя, и нарече́шися град Госпо́день, Сио́н Свята́го Изра́илева. За е́же бы́ти тебе́ оста́влену, и возненави́дену, и не бе помога́яй тебе́, и положу́ тя в ра́дость ве́чную, весе́лие родо́м родо́в. И иссе́ши млеко́ язы́ков, и бога́тство царе́й сне́си, и разуме́еши, я́ко Аз Госпо́дь, спаса́яй тя и избавля́яй тя, Бог Изра́илев.

Ис 60:1–16

В храме помимо Евангелия читают Апостол — еще одну книгу, которая содержит части Нового завета

В храме помимо Евангелия читаются и апостольские чтения на каждый день.

Апостол — это богослужебная книга, которая содержит части Нового завета, послания святых апостолов, а также собрание общих, воскресных прокименов, отдельных стихов из Псалтыри и других книг.

Апостол дня — читается также каждый день, как и Евангелие. Какой читается, к примеру, Апостол и Евангелие на сегодня можно узнать в Православном календаре.

Апостол — это богослужебная книга, которая содержит части Нового завета, послания святых апостолов, а также собрание общих, воскресных прокименов, отдельных стихов из Псалтыри и других книг
Православный календарь на azbyka.ru
Там можно посмотреть указатель чтений на каждый день года

На сайте православного календаря можно посмотреть указатель Евангельских и Апостольских чтений на каждый день года. Оформлен указатель в виде таблицы, для того, чтобы было удобно читать книги дома.

Дома же, перед чтением глав из Апостола нужно произнести молитву:

Псалом 118, 18, 19
Открый очи мои, и уразумею чудеса от закона Твоего. Пришлец аз есмь на земли, не скрый от меня заповеди Твоя.

Читать такие молитвы необходимо для того, что Господь помог понять священные откровения, которым не всем могут открыться. Если человек читает и понимает написанное, то это только с Божьей помощью.

Перед тем, как читать какое-либо Священное писание, будет ли это апостол или Евангелие, нужно прочитать молитву:

Господи, Иисусе Христе, открытый мои очи сердечные, чтобы я, услыша Слово Твое, уразумел оное и исполнил волю Твою. Не скрый от мене заповеди Твоя, но отверзи очи мои, чтобы я уразумел чудеса от закона Твоего. Скажи мне  безвестное и тайное премудрости Твоея! На Тя уповаю, Боже мой, и верую, что Ты просветишь ум мой и смысл светом разума Твоего и что тогда я не только прочту написанное, но и исполню оное. Соделай, чтобы я не в грех себе Жития Святых и Слово Твое прочитал, но во обновление и просвещение, и в святыню, и в спасение души, и в наследие жизни вечной. Ибо Ты, Господи просвещение лежащих во тьме и от Тебе есть всякое даяние благое и всякий дар совершенный.

За один год Святое Евангелие и Апостол перечитываются — 4 раза.

За год Евангелие и Апостол перечитываются 4 раза. Причем чтение их заканчивается и начинается одновременно.

Программа «Читаем Апостол» на канале «Союз»
На нем каждый день читают «Апостол дня»

Например, на канале «Союз», есть программа, где читают каждый день Апостол дня.

Смотри также статью 4 евангелиста

Пример службы

Содержание проскомидии:

 • изъятие Святого Агнца из первой просфоры;
 • поставление Агнца на дискосе и наполнение чаши вином с водою;
 • изъятие частиц из прочих четырех просфор;
 • поставление звездицы над дискосом;
 • покрытие дискоса и потира покровами;
 • каждение приготовленных Агнца и частиц;
 • чтение молитвы о принятии Святых Даров и отпуст.

Литургия оглашенных:

 • начинательные возгласы;
 • великая ектения;
 • псалом 102;
 • малая ектения;
 • псалом 145;
 • пение гимна «Единородный Сыне и Слове Божий»;
 • малая ектения;
 • пение Евангельских Блаженств;
 • малый Вход с Евангелием;
 • пение «Придите поклонимся»;
 • пение тропаря и кондака;
 • возглас диакона: «Господи, спаси благочестивый»;
 • пение «Трисвятого»;
 • пение «Прокимна»;
 • чтение Апостола;
 • чтение Святого Евангелия;
 • сугубая ектения;
 • ектения за усопших;
 • ектения за оглашенных;
 • ектения с повелением оглашенным оставить храм.

Литургия верных:

 • сокращенная великая ектения;
 • Херувимская песнь (1-я часть);
 • Великий вход и перенос Святых Даров;
 • Херувимская песнь (2-я часть);
 • просительная ектения (1-я);
 • внушение диаконом мира, любви и единомыслия;
 • пение «Символа веры»;
 • «Станем добре»;
 • евхаристическая молитва;
 • освящение Святых Даров;
 • «Достойно есть»;
 • поминовение живых и умерших;
 • внушение священником мира, любви и единомыслия;
 • просительная ектения (2-я);
 • пение «Отче Наш»;
 • возношение Святых Даров;
 • причащение священнослужителей;
 • причащение мирян;
 • возглас «Спаси, Боже, люди Твоя» и «Видихом свет истинный»;
 • «Да исполнятся уста наши»;
 • благодарственная ектения за причащение;
 • заамвонная молитва;
 • «Буди имя Господне» и 33-й псалом;
 • последнее благословение священника.

Литургия длится 1,5 часа. Окончание службы затягивается, если в храме много причащающихся.

Когда совершается богослужение

Богослужения проходят в храмах круглосуточно. Литургия — часть ежедневной или воскресной службы.

Утренняя

Служба складывается из трех частей:

 • полунощницы;
 • утрени;
 • первого часа.

Начало первый части — в 12 часов ночи. Служба напоминает прихожанам о грядущем Страшном Суде. Первый час начинают в 7 утра.

Дневная

Последовательность дневной службы:

 • третий час;
 • шестой;
 • литургия.

9 часов утра равняются третьему часу, а полдень приходится на шестой.

Вечерняя

Богослужение проводится с 15.00 и включает:

 • девятый час;
 • вечерню;
 • повечерие.

Служба девятого часа совершается редко.

Праздничная

В рождественскую и пасхальную ночь, еженедельно накануне воскресенья проходит непрерывная ночная служба. По современной традиции, она идет 2-4 часа.

Сутки, по канону Православной Церкви, начинаются с 18.00. Храмовые службы заключены в суточный круг проведения.

Воскресная

Богослужение в воскресенье сравнимо с Пасхой, которая венчает церковный год. Это начало церковной недели, ее первый день. Его также называют евхаристическим. Начало — в 7 утра.

Правила поведения во время службы

Как вести себя на богослужении:

 • предварительно узнать точное начало, продолжительность службы и прийти на 15 минут раньше;
 • запрещено ведение разговоров;
 • стоять спокойно, не переминаясь с ноги на ногу;
 • не рассматривать окружающих и убранство храма, не глазеть по сторонам;
 • выключить мобильный телефон;
 • если служится всенощное бдение, больше 2-3 часов, можно присесть на скамейку;
 • открытие Царских Врат встречать стоя;
 • во время службы не поворачиваться к алтарю спиной;
 • если нужно уйти раньше окончания службы, следует перекреститься и выйти, не привлекая внимания;
 • ставить свечи, передавать записки до начала богослужения, дабы не мешать молящимся;
 • женщинам запрещено прикладываться к кресту накрашенными губами.

Церковные предметы для причащения

Все атрибуты литургии имеют смысл. Главные священные сосуды — потир или чаша и дискос.

Дискос

Плоское блюдо на ножке символизирует одновременно начало и конец жизни Иисуса — пещеру в Вифлееме и Гроба Господня. Изображения на дискосе иллюстрируют Новый Завет. Чаще блюдо покрывают иконами Рождества Христова.

Потир

Чаша символизирует священный грааль, кубок плотника, из которого пил Иисус на Тайной Вечере.

Дискос и потир покрывают полотном, которое называется воздухом. Оно символизирует пелены новорожденного младенца Иисуса и одновременно Его посмертную Плащаницу.

Лжица

Длинная ложка для причащения символизирует клещи из ветхозаветной легенды. Согласно Писанию, к пророку Исайе спустился ангел, взял клещами с жертвенника уголек и провел им по губам пророка. А после святой посланник объявил, что пророк очищен от греха.

Лжица — это способ передачи божественной благодати от Бога человеку.

Вино

На литургии разливают красное вино, разбавленное теплотой — освященной водой. Разбавленное вино пил Иисус на тайной вечере. Напиток символизирует кровь и воду, излившиеся из раны распятого Спасителя от удара копья.

Просфора

В современном богослужении используют крупные круглые хлеба, называемые просфоры или просвиры. Они делятся на две половины, которые символизируют божественную и человеческую природу Иисуса. В верхней половине на просвирах чеканят крест, по бокам имя Спасителя — «ИС ХС». В нижней части печатают слово «ника», что означает «победа», ибо Иисус — человек, победивший смерть.

На просфорах также можно увидеть выбитый образ Богоматери.

Апостола Павла послание к колоссянам

Приветствует
вас Аристарх, заключенный вместе со мною, и Марк, племянник Варнавы (о котором
вы получили приказания: если придет к вам, примите его),

также Иисус, прозываемый Иустом,
оба из обрезанных. Они – единственные сотрудники для Царствия Божия, бывшие мне
отрадою.

Приветствует вас Епафрас ваш,
раб Иисуса Христа, всегда подвизающийся за вас в молитвах, чтобы вы пребыли
совершенны и исполнены всем, что угодно Богу.

Свидетельствую о нем, что он
имеет великую ревность и заботу о вас и о находящихся в Лаодикии и Иераполе.

Приветствует вас Лука, врач
возлюбленный, и Димас.

Приветствуйте братьев в
Лаодикии, и Нимфана, и домашнюю церковь его.

Когда это послание прочитано
будет у вас, то распорядитесь, чтобы оно было прочитано и в Лаодикийской
церкви; а то, которое из Лаодикии, прочитайте и вы.

Скажите Архиппу: смотри, чтобы
тебе исполнить служение, которое ты принял в Господе.

Приветствие моею рукою,
Павловою. Помните мои узы. Благодать со всеми вами. Аминь.

Евангелие по Матфею

И
следовало за Ним множество народа из Галилеи и Десятиградия, и Иерусалима, и
Иудеи, и из-за Иордана.

Увидев народ, Он взошел на гору; и, когда
сел, приступили к Нему ученики Его.

И Он,
отверзши уста Свои, учил их, говоря:

Блаженны
нищие духом, ибо их есть Царство Небесное.

Блаженны
плачущие, ибо они утешатся.

Блаженны
кроткие, ибо они наследуют землю.

Блаженны
алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.

Блаженны
милостивые, ибо они помилованы будут.

Блаженны
чистые сердцем, ибо они Бога узрят.

Блаженны миротворцы, ибо они
будут наречены сынами Божиими.

Блаженны изгнанные за правду,
ибо их есть Царство Небесное.

Блаженны
вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня.

Радуйтесь
и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так гнали и пророков, бывших прежде вас.

21 Ноября

Флп., 235 зач., I, 1-7. Лк., 33 зач., VII, 36-50. Мчч.: Еф., 233 зач., VI, 10-17. Лк., 106 зач., XXI, 12-19.

Послание к филипписием,
зачало 235

Па́вел и Тимофе́й, раби́ Иису́с Христо́вы, всем святы́м о Христе́ Иису́се су́щым в Фили́ппех, с епи́скопы и диа́коны, благода́ть вам и мир от Бо́га Отца́ на́шего и Го́спода Иису́са Христа́. Благодарю́ Бо́га моего́ о всей па́мяти ва́шей, всегда́ во вся́кой моли́тве мое́й за всех вас с ра́достию моли́тву мою́ творя́, о обще́нии ва́шем в благовествова́ние от пе́рваго дне да́же и доны́не, наде́явся на сие́ и́стое, я́ко начны́й де́ло бла́го в вас соверши́т е́ да́же до дне Иису́с Христо́ва. Я́коже есть пра́ведно мне сие́ му́дрствовати о всех вас, за е́же име́ти ми в се́рдце вас, во у́зах мои́х и во отве́те и извеще́нии благове́стия, соо́бщников ми благода́ти всех вас су́щих.

Евангелие от Луки, зачало 33

Во вре́мя о́но, моля́ше Иису́са не́кий от фарисе́й, да бы ял с ним, и вшед в дом фарисе́ов, возлеже́. И се жена́ во гра́де, я́же бе гре́шница, и уве́девши, я́ко возлежи́т во хра́мине фарисе́ове, прине́сши алава́стр ми́ра, и ста́вши при ногу́ Его́ созади́, пла́чущися, нача́т умыва́ти но́зе Его́ слеза́ми, и власы́ главы́ своея́ отира́ше, и облобыза́ше но́зе Его́, и ма́заше ми́ром. Ви́дев же фарисе́й возва́вый Его́, рече́ в себе́, глаго́ля: Сей а́ще бы был проро́к, ве́дел бы, кто и какова́ жена́ прикаса́ется Ему́, я́ко гре́шница есть. И отвеща́в Иису́с рече́ к нему́: Си́моне, и́мам ти не́что рещи́. Он же рече́: Учи́телю, рцы. Иису́с же рече́: два должника́ бе́ста заимода́вцу не́коему, еди́н бе до́лжен пятию́сот дина́рий, други́й же пятию́десят. Не иму́щема же и́ма возда́ти, обе́ма отда́. Кото́рый у́бо ею́, рцы, па́че возлю́бит его́? Отвеща́в же Си́мон рече́: мню, я́ко ему́же вя́щше отда́. Он же рече́ ему́: пра́во суди́л еси́. И обра́щься к жене́, Си́монови рече́: ви́диши ли сию́ жену́? Внидо́х в дом твой, воды́ на но́зе Мои́ не даде́, сия́ же слеза́ми облия́ Ми но́зе и власы́ главы́ своея́ отре́. Лобза́ния Ми не даде́, сия́ же, отне́лиже внидо́х, не преста́ облобыза́ющи Ми но́зе. Ма́слом главы́ Моея́ не пома́за, сия́ же ми́ром пома́за Ми но́зе. Его́же ра́ди, глаго́лю ти, отпуща́ются греси́ ея́ мно́зи, я́ко возлюби́ мно́го, а ему́же ма́ло оставля́ется, ме́ньше лю́бит. Рече́ же ей: отпуща́ются тебе́ греси́. И нача́ша возлежа́щии с Ним глаго́лати в себе́: кто Сей есть, и́же и грехи́ отпуща́ет? Рече́ же к жене́: ве́ра твоя́ спасе́ тя, иди́ в ми́ре.

Послание ко ефесеем,
зачало 233

Бра́тие, возмога́йте о Го́споде и в держа́ве кре́пости Его́, облецы́теся во вся ору́жия Бо́жия, я́ко возмощи́ вам ста́ти проти́ву ко́знем диа́вольским, я́ко несть на́ша брань к кро́ви и пло́ти, но к нача́лом и ко власте́м и к миродержи́телем тмы ве́ка сего́, к духово́м зло́бы поднебе́сным. Сего́ ра́ди приими́те вся ору́жия Бо́жия, да возмо́жете проти́витися в день лют и вся соде́явше ста́ти. Ста́ните у́бо препоя́сани чресла́ ва́ша и́стиною, и обо́лкшеся в броня́ пра́вды, и обу́вше но́зе во угото́вание благовествова́ния ми́ра, над все́ми же восприи́мше щит ве́ры, в не́мже возмо́жете вся стре́лы лука́ваго разжже́нныя угаси́ти. И шлем спасе́ния восприими́те, и мечь духо́вный, и́же есть глаго́л Бо́жий.

Евангелие от Луки, зачало 106

Рече́ Госпо́дь Свои́м ученико́м: внемли́те от челове́к, возложа́т на вы ру́ки своя́ и иждену́т, предаю́ще на со́нмища и темни́цы, ведо́мы к царе́м и влады́кам, и́мене Моего́ ра́ди, прилучи́тся же вам во свиде́тельство. Положи́те у́бо на сердца́х ва́ших, не пре́жде поуча́тися отвещава́ти. Аз бо дам вам уста́ и прему́дрость, е́йже не возмо́гут проти́витися или́ отвеща́ти вси противля́ющиися вам. Пре́дани же бу́дете и роди́тели и бра́тиею и ро́дом и дру́ги, и умертвя́т от вас. И бу́дете ненави́дими от всех и́мене Моего́ ра́ди. И влас главы́ ва́шея не поги́бнет. В терпе́нии ва́шем стяжи́те ду́шы ва́ша

Что представляет из себя литургия?

В каждой религии или конфессии есть самые важные служения в церквях. В христианстве используется слово «литургия», которое само по себе имеет перевод с греческого языка и обозначает «общее дело». Каждый человек, знающий обозначение этого термина по-своему толкует его значение, но если обратится к официальным источникам, то получим такой ответ: литургия – главнейшее христианское богослужение, которое сопровождается таинством Евхаристии.

Евхаристия – это причащение хлебом и вином, как заповедал Иисус Христос, для Его воспоминания, ведь именно он, по мнению богословов, совершил первую Литургию. Другими словами, если производится таинство Евхаристии, то такое служение носит характер Литургии.

Время проведения главнейших христианских богослужений

В современных богослужениях различают три основных вида Литургии, истоки которой были заложены еще в начале первого тысячелетия нашей эры. Существуют определенные правила, по которым расставляются такие богослужения на весь год. Они не должны пересекать друг друга, и в конечном итоге наполняют православный календарь с пометками для каждой отдельной Литургии.

Литургии святого Иоанна Златоуста совершаются постоянно, когда не проводят две другие:

 • Литургий для святого Василия Великого насчитывается всего десять. Их совершают только в воскресные дни Великого поста, кроме Вербного воскресенья. Данный вид богослужения ведут в Великий четверг и субботний день на Страстной неделе. Обязательным богослужением является проведение Литургии в сам День Василия Великого – 14 января, чтобы почтить память этого святого.
 • И последним праздником, когда проводят Литургию святого является Рождество и Крещение Господне.
 • Третий тип Литургии имеет несколько названий в зависимости от места проведения и конфессии. К ней относятся Литургии: двоеслова, Папы Римского, прежде освященных Даров, святого Григория Великого. Их проводят только в среду и пятницу, но также один раз в четверг пятой седмицы Великого поста. На страстной седмице Литургия проводится в первые три дня недели.
 • Также, это богослужение ставят 9 и 22 марта в память Иоанна Предтечи и сорока мучеников Севастийских. Если храм имеет богатую историю и своих святых, которых почитают другие христиане, то в значимый день проводят именно эту Литургию.

Из чего состоит Литургия

Все три типа важнейших богослужений состоят также из трех частей:

 • Проскомидия – приготовление Евхаристии. Священнослужитель совершает необходимые ритуалы у алтаря для освящения просфоры (хлеба и вина). Во время этого этапа поминаются души всех живых и усопших – священник сначала вынимает просфоры (дробит хлеб) и отдельно за каждого погружает его в вино, сопровождая это специальной молитвой. Такая молитва считается самой действенной при очищении грехов за других людей. Прихожане в это время читают Часы (сопроводительные молитвы и псалмы).
 • Второй этап богослужения – Литургия оглашенных. Если в первой части собрания могли участвовать и присутствовать только крещенные люди, то во время второй части находятся и те люди, которых готовят к крещению. Второй этап богослужения ведет диакон, получивший благословение от священника. Его речь начинается и оканчивается одними и теми же словами. Вначале он благословляет Святую Троицу и произносит Великую ектенью. Во время Литургии оглашенных принято хору петь антифоны (псалмы, которые по очереди поются левой и правой частью).
 • Завершительный этап богослужения называется Литургия верных. По церковному уставу в этой части служения могут брать участие только воцерковленные люди и те, к кому нет личных замечаний со стороны священника и диакона.

На практике, на Литургии верных присутствуют все желающие. Священники считают, что основной духовный смысл открывается только верным, поэтому присутствие невоцерковленных не мешает завершению богослужения. Самым важным действием во время всего собрания является Анафора, что подразумевает собой освящение даров. Начинается действие с того, что Дары переносятся с жертвенника на престол. Верующие готовятся к освящению, производится ритуал Анафоры, который сопровождается молитвами со стороны священнослужителей и песнопениями прихожан.

После этого верующие совершают Причащение. Священник молится, диакон вторит ему благословениям и производится отпуст прихожан.
На самом деле, перечисленные элементы Литургии являются костяком служения, а в каждом храме оно проводится по-своему. Как правило, священник определяет сам порядок и прохождение некоторых ритуалов, но в целом они не отличаются друг от друга.

Евангелие по Луке

С Ним
шло множество народа; и Он, обратившись, сказал им:

если кто приходит ко Мне и не
возненавидит отца своего и матери, и жены и детей, и братьев и сестер, а притом
и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником;

и кто не несет креста своего и
идёт за Мною, не может быть Моим учеником.

Ибо кто из вас, желая построить
башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он, что нужно для
совершения ее,

дабы, когда положит основание и
не возможет совершить, все видящие не стали смеяться над ним,

говоря: этот человек начал
строить и не мог окончить?

Или какой царь, идя на войну
против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с десятью
тысячами противостать идущему на него с двадцатью тысячами?

Иначе, пока тот еще далеко, он
пошлет к нему посольство просить о мире.

Так всякий из вас, кто не
отрешится от всего, что имеет, не может быть Моим учеником.

Соль – добрая вещь; но если соль
потеряет силу, чем исправить ее?

ни в землю, ни в навоз не
годится; вон выбрасывают ее. Кто имеет уши слышать, да слышит!

Флп., 239 зач., I, 27 — II, 4. Лк., 42 зач., IX, 12-18. Мч.: 2 Тим., 292 зач., II, 1-10. Мф., 113 зач., XXVII, 33-54.

Послание к филипписием,
зачало 239

Бра́тие, досто́йне благовествова́нию Христо́ву жи́тельствуйте, да а́ще прише́д и ви́дев вас, а́ще и не сый у вас, услы́шу я́же о вас, я́ко и́стиною стоите́ во еди́ном ду́се и единоду́шне сподвиза́ющеся по ве́ре Благовествова́ния во́лею, и не коле́блющеся ни о еди́ном же от сопроти́вных, е́же тем у́бо есть явле́ние поги́бели, вам же спасе́ния, и сие́ от Бо́га. Я́ко вам дарова́ся, е́же о Христе́, не то́кмо е́же в Него́ ве́ровати, но и е́же по Нем страда́ти, то́йже по́двиг иму́ще, яко́в же во мне ви́десте и ны́не слы́шите о мне. А́ще у́бо ко́е утеше́ние о Христе́, или́ а́ще ка́я уте́ха любве́, а́ще ко́е обще́ние ду́ха, а́ще ко́е милосе́рдие и щедро́ты, испо́лните мою́ ра́дость, да то́жде му́дрствуете, ту́же любо́вь иму́ще, единоду́шни, единому́дренни, ничто́же по рве́нию или́ тщесла́вию, но смиреному́дрием друг дру́га че́стию бо́льша себе́ творя́ще. Не свои́х си ки́йждо, но и дру́жних ки́йждо смотря́йте.

Евангелие от Луки, зачало 42

Во вре́мя о́но, присту́пльше ко Иису́су обана́десяте ученика́ Его́, реко́ша Ему́: отпусти́ наро́д, да ше́дше во окре́стныя ве́си и се́ла вита́ют и обря́щут бра́шно, я́ко зде в пу́сте ме́сте есмы́. Рече́ же к ним: дади́те им вы я́сти. Они́ же ре́ша: несть у нас вя́щше, то́кмо пять хлеб и ры́бе две, а́ще у́бо не ше́дше мы ку́пим во вся лю́ди сия́ бра́шна. Бе́ху бо муже́й я́ко пять ты́сящ. Рече́ же ко ученико́м Свои́м: посади́те их на ку́пы по пяти́десят. И сотвори́ша та́ко, и посади́ша их вся. Прии́м же пять хлеб и о́бе ры́бе, воззре́в на не́бо, благослови́ их, и сломи́, и дая́ше ученико́м предложи́ти наро́ду. И ядо́ша, и насы́тишася вси, и взя́ша избы́вшыя им укру́хи ко́шя двана́десяте. И бысть егда́ моля́шеся еди́н, с Ним бе́ху ученицы́.

Послание к Тимофею второе,
зачало 292

Ча́до Тимофе́е, возмога́й во благода́ти, я́же о Христе́ Иису́се и я́же слы́шал еси́ от мене́ мно́гими свиде́тели, сия́ преда́ждь ве́рным челове́ком, и́же дово́льни бу́дут и ины́х научи́ти. Ты у́бо злопостражди́ я́ко добр во́ин Иису́с Христо́в. Никто́же бо во́ин быва́я обязу́ется ку́плями жите́йскими, да воево́де уго́ден бу́дет. А́ще же и постра́ждет кто, не венча́ется, а́ще не зако́нно му́чен бу́дет. Тружда́ющемуся де́лателю пре́жде подоба́ет от плода́ вкуси́ти. Разуме́й, я́же глаго́лю: да даст у́бо тебе́ Госпо́дь ра́зум о всем. Помина́й Го́спода Иису́са Христа́ воста́вшаго от ме́ртвых, от се́мене Дави́дова, по благовествова́нию моему́, в не́мже злостражду́ да́же до уз, я́ко злоде́й, но сло́во Бо́жие не вя́жется. Сего́ ра́ди вся терплю́ избра́нных ра́ди, да и ти́и спасе́ние улуча́т е́же о Христе́ Иису́се со сла́вою ве́чною.

Евангелие от Матфеа, зачало 113

Во вре́мя о́но, прише́дше во́ини на ме́сто нарица́емое Голго́фа, е́же есть Кра́ниево ме́сто, да́ша Иису́су пи́ти о́цет с же́лчию сме́шен, и вкуш, не хотя́ше пи́ти. Распе́ншии же Его́ раздели́ша ри́зы Его́, ве́ргше жре́бия, и седя́ще стрежа́ху Его́ ту, и возложи́ша верху́ главы́ Его́ вину́ Его́ напи́сану: Сей есть Иису́с, Царь Иуде́йский. Тогда́ распя́ша с Ним два разбо́йника: еди́наго одесну́ю, и еди́наго ошу́юю. Мимоходя́щии же ху́ляху Его́, покива́юще глава́ми свои́ми и глаго́люще: Разоря́яй це́рковь и треми́ де́ньми Созида́яй, спаси́ся Сам, а́ще Сын еси́ Бо́жий, сни́ди со креста́. Та́кожде же и архиере́е руга́ющеся с кни́жники и ста́рцы и фарисе́и, глаго́лаху: ины́я спасе́, Себе́ ли не мо́жет спасти́? А́ще Царь Изра́илев есть, да сни́дет ны́не со креста́, и ве́руем в Него́. Упова́ на Бо́га, да изба́вит ны́не Его́, а́ще хо́щет Ему́. Рече́ бо, я́ко Бо́жий есмь Сын. То́жде же и разбо́йника распя́тая с Ним поноша́ста Ему́. От шеста́го же часа́ тма бысть по всей земли́ до часа́ девя́таго. О девя́том же часе́ возопи́ Иису́с гла́сом ве́лиим, глаго́ля: Или́, Или́, лима́ савахфани́? Е́же есть, Бо́же Мой, Бо́же Мой, вску́ю Мя еси́ оста́вил? Не́цыи же от ту стоя́щих слы́шавше глаго́лаху, я́ко Илию́ глаша́ет Сей. И а́бие тек еди́н от них, и прие́м гу́бу, испо́лнив же о́цта, и вонзе́ на трость, напая́ше Его́. Про́чии же глаго́лаху: оста́ви, да ви́дим, а́ще прии́дет Илиа́ спасти́ Его́. Иису́с же, па́ки возопи́в гла́сом ве́лиим, испусти́ дух. И се заве́са церко́вная раздра́ся на дво́е с вы́шняго кра́я до ни́жняго, и земля́ потрясе́ся, и ка́мение распаде́ся, и гро́би отверзо́шася, и мно́га телеса́ усо́пших святы́х воста́ша, и изше́дше из гроб, по воскресе́нии Его́, внидо́ша во святы́й град и яви́шася мно́зем. Со́тник же и и́же с ним стрегу́щии Иису́са, ви́девше трус и бы́вшая, убоя́шася зело́, глаго́люще: вои́стинну Бо́жий Сын бе Сей.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector